Створення: 09.02.2017

Повідомлення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів – 09/02/2017

Рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв прийняте загальними зборами 09.02.2017р. Попередньо схваленi будь якi можливi значнi правочини граничною сукупною вартiстю 20 000 000 грн. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнзвiтностi 6 814 000грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 293,5%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 12 913 600 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах 12 913 600 шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення 12 913 600 шт.; «проти» 0.