Створення: 14.02.2017

Про зміну типу товариства – 09/02/2017

Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 09.02.2017р. змiнено тип акцiонерного товариства з публiчного на приватне. Вiдповiднi змiни внесенi до ЄДР 14.02.2017. Повне найменування товариства до змiни – публiчне акцiонерне товариство «Бургунське»; пiсля змiни – приватне акцiонерне товариство «Бургунське».