Створення: 27.03.2017

 • Титульний аркуш
  • Титульний аркуш звіту

   Директор       Хомiнець Iгор Вiкторович
   (посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

         М.П.
    
   27-03-2017
     (дата)


   Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

   1. Загальні відомості
       Повне найменування емітента
       Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
       Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 31494316
       Місцезнаходження емітента
        Територія (область) Херсонська область
        Район Бериславський р-н
        Поштовий індекс 74334
        Населений пункт с.Бургунка
        Вулиця, будинок вул. Центральна.
        Міжміський код, телефон та факс (05546) 47-278, 47-278
        Електронна поштова адреса емітента burgunske@vatua.com
   2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
       Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Д/н
       Річна інформація опублікована у № "Вiдомостi НКЦПФР" Д/н
     (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
       Річна інформація розміщена на сторінці (за наявності) burgunske.vatua.com Д/н
     (адреса сторінки в мережі Інтернет) (дата)
  • Зміст

   1. Основні відомості про емітента:  
   а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента;
   б) інформація про державну реєстрацію емітента;  
   в) банки, що обслуговують емітента;  
   г) основні види діяльності;  
   ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;  
   д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об`єднань підприємств;  
   е) інформація про рейтингове агентство;  
   є) інформація про органи управління емітента.  
   2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв).
   3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці.  
   4. Інформація про посадових осіб емітента:  
   а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;
   б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.
   5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента.
   6. Інформація про загальні збори акціонерів.
   7. Інформація про дивіденди.  
   8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент.
   9. Відомості про цінні папери емітента:  
   а) інформація про випуски акцій емітента;
   б) інформація про облігації емітента;  
   в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;  
   г) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;  
   ґ) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.  
   10. Опис бізнесу.
   11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:  
   а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);
   б) інформація щодо вартості чистих активів емітента;
   в) інформація про зобов`язання емітента.
   12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.  
   13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду.  
   14. Інформація про стан корпоративного управління.
   15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.  
   16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:  
   а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов`язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;  
   б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов`язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;  
   в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;  
   г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;  
   ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.  
   17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.  
   18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.  
   19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.  
   20. Основні відомості про ФОН.  
   21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.  
   22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.  
   23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.  
   24. Правила ФОН.  
   25. Річна фінансова звітність.  
   26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії).  
   27. Аудиторський висновок.
   28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (у разі наявності).
   29. Звіт про стан об`єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов`язань за якими забезпечене об`єктами нерухомості).  
   Примітки
   Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не одержувало лiцензiй. Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство у звiтному перiодi не брало участi у створеннi юридичних осiб. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря вiдсутня, в зв'язку з тим, що в товариствi немає такої посади. Iнформацiя про рейтингове агентство вiдстуня, в зв'язку з тим, що товариство у звiтному перiодi не користувалося послугами рейтингових агенств. Iнформацiя про дивiденди вiдсутня, в зв'язку з тим, що дивiденди не нараховувалися та не виплачувалися. Iнформацiя про облiгацiї емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуск облiгацiй. Iнформацiя про iншi цiннi папери емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iнших цiнних паперiв. Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуск похiдних цiнних паперiв. Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариством у звiтному перiодi не здiйснювався випуск боргових цiнних паперiв. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття вiдсутня в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних ЦП. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. Основнi вiдомостi про ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Правила ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. Вiдомостi про аудиторський висновок (звiт) вiдсутнi, в зв'язку з тим, що емiтенти з вiдкритим розмiщенням цiнних паперiв цю форму не заповнюють. Звiт про стан об'єкта нерухомостi вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало емiсiю цiльових облiгацiй пiдприємств. Вiдомостi про особливу iнформацiю вiдсутнi, оскiльки в звiтному перiодi особлива iнформацiя не виникала.
 • Основні відомості про емітента
  • Інформація про рейтинг, працівників та дивіденди

   Інформація відсутня
  • Інформація про збори акціонерів

   Інформація про загальні збори акціонерів

   чергові
   26-04-2016
   100
   Черговi збори вiдбулися 26.04.2016р. Порядок денний: 1.Обрання лiчильної комiсiї. 2.Звiт про результати дiяльностi за 2015р. 3.Звiт наглядової ради, звiт та висновки ревкомiсiї. 4.Затвердження результатiв дiяльностi, балансу i порядку покриття збиткiв за 2015р. 5.Попереднє схвалення значних правочинiв. Доповнень до порядку денного та щодо проектiв рiшень з питань порядку денного не було. Всi питання розглянутi, рiшення по ним прийнятi.  
   ** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
  • Інформація про засновників

   Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
   Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України в Херсонськiй областi 21295778 м. Херсон, д/н, 73000, Херсонська область, пр. Ушакова, 47   0
   Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
   , Д/н 0
   Усього 0
  • Інформація про посадових осіб


   Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

   Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   Голова наглядової ради  Михайлюченко Iван Олександрович  д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 0 0%
   Член наглядової ради  Згоба Андрiй Богданович  д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 0 0%
   Голова ревiзiйної комiсiї  Нагребельний Вiктор Володимирович  д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 0 0%
   Член ревiзiйної комiсiї  Чебукiна Олександра Григорiвна  д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 0 0%
   Головний бухгалтер  Манжосiна Ольга Володимирiвна  д/н № д/н, виданий д/н Д/н Д/н 0 0%
   Усього   12 913 600 75.00058078755 % 12 913 600 0 0 0
   Опис  

   Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Директор
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Хомiнець Iгор Вiкторович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1974
   Освіта Вища
   Стаж керівної роботи (років) 15
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав директор ТОВ "Астарта-Агро"
   Опис Повноваження та обов'язки директора визначаються статутом товариства та посадовою iнструкцiєю, основними серед яких є: планування та органiзацiя господарської, кадрової, фiнансово-економiчної роботи, облiку та звiтнiстi, ведення грошово-розрахункових операцiй, матерiально-технiчне забезпечення дiяльностi товариства, всiх його структурних пiдроздiлiв, забезпечення її ефективностi в iнтересах акцiонерiв; виконання представницьких функцiй та здiйснення дiй вiд iменi товариства перед третiми особами без довiреностi в рамках повноважень, наданих статутом; здiйснення загального та оперативного керiвництва виробничою дiяльнiстю товариства та iн. Винагороду отримує у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розкладу. Посадова особа призначена на посаду директора рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 09.02.2017р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи 15 рокiв, перелiк попереднiх посад: директор ТОВ "Астарта-Агро". Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Голова наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Михайлюченко Iван Олександрович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1988
   Освіта Середня.
   Стаж керівної роботи (років) 6
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Бригадир на дiльницях основного виробництва
   Опис Повноваження та обов'язки голови наглядової ради визначаються статутом товариства, основними серед яких є: захист прав акцiонерiв товариства, забезпечення ефективностi їх iнвестицiй, сприяння реалiзацiї статутних завдань товариства, розробка стратегiї, спрямованої на пiдвищення прибутковостi та конкурентоспроможностi товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом та законодавством, здiйснення контролю та регулювання дiяльностi виконавчого органу. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Посадова особа призначена на посаду рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 12.05.2015р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Згоба Андрiй Богданович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1974
   Освіта Середня
   Стаж керівної роботи (років) 6
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Тимчасово не працює.
   Опис Повноваження та обов'язки члена наглядової ради визначаються статутом товариства, основними серед яких є: захист прав акцiонерiв товариства, забезпечення ефективностi їх iнвестицiй, сприяння реалiзацiї статутних завдань товариства, розробка стратегiї, спрямованої на пiдвищення прибутковостi та конкурентоспроможностi товариства, i в межах компетенцiї, визначеної статутом та законодавством, здiйснення контролю та регулювання дiяльностi виконавчого органу. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Посадова особа призначена на посаду рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 21.03.2013 р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На iнших пiдприємствах посадова особа посади не обiймає. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Голова ревiзiйної комiсiї
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Нагребельний Вiктор Володимирович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1981
   Освіта Вища
   Стаж керівної роботи (років) 5
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Приватний пiдприємець
   Опис Повноваження та обов'язки голови ревiзiйної комiсiї визначаються статутом товариства, основними серед яких є: здiйснення перевiрок господарсько-фiнансової дiяльностi виконавчого органу товариства, його управлiнь, дочiрнiх пiдприємств; перевiрка достовiрностi даних, якi мiстяться у фiнансовiй звiтностi товариства за вiдповiдний перiод; перевiрка вiдповiдностi ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi встановленому порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi та iн. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Посадова особа призначена на посаду рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 21.03.2013 р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перелiк попереднiх посад: приватний пiдприємець. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член ревiзiйної комiсiї
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Чебукiна Олександра Григорiвна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1986
   Освіта Вища
   Стаж керівної роботи (років) 5
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав д/н
   Опис Повноваження та обов'язки члена ревiзiйної комiсiї визначаються статутом товариства, основними серед яких є: здiйснення перевiрок господарсько-фiнансової дiяльностi виконавчого органу товариства, його управлiнь, дочiрнiх пiдприємств; перевiрка достовiрностi даних, якi мiстяться у фiнансовiй звiтностi товариства за вiдповiдний перiод; перевiрка вiдповiдностi ведення бухгалтерського, податкового, статистичного облiку та звiтностi встановленому порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi та iн. Винагорода посадовiй особi протягом звiтного перiоду емiтентом не виплачувалася. Посадова особа призначена на посаду рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 21.03.2013 р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Перелiк попереднiх посад: приватний пiдприємець. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Головний бухгалтер
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Манжосiна Ольга Володимирiвна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н Д/н
   Рік народження 1975
   Освіта Вища
   Стаж керівної роботи (років) 16
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ТОВ "Аудиторська допомога", директор
   Опис Повноваження та обов'язки головного бухгалтера визначенi посадовою iнструкцiєю. Основним обов'язком на посадi є органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi товариства. Винагороду отримує у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розкладу. Посадова особа призначена на посаду наказом директора товариства вiд 21.03.2013 р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Стаж керiвної роботи 16 рокiв, перелiк попереднiх посад: директор, бухгалтер. Посадова особа обiймає посаду директора в ТОВ "Аудиторська допомога" (мiсцезнаходження - м. Херсон, вул..Радянська, 46). Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано.
  • Інформація про юросіб, що надають послуги

    
   Найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Нафта-Iнвест"
   Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
   Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 22760119
   Місцезнаходження Херсонська область, д/н, 73025, м. Херсон, вул. Петренка, буд. 18
   Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ № 263257
   Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
   Дата видачі ліцензії або іншого документа 03-09-2013
   Міжміський код та телефон (0552) 32-53-57
   Факс 32-53-57
   Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
   Опис д/н 
 • Відомості про цінні папери емітента
  • Інформація про акції, облігації та інші цінні папери

   Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Код цінного паперу Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
   31-08-2001 25/21/1/01 Пiвденне територiальне управлiння НКЦПФР UA4000166672 Документарна 0.25 17218000 4304500 100
   Опис Свiдоцтво № 25/21/1/01 - дата реєстрацiї випуску акцiй Херсонським ТУДКЦПФР 31.08.2001р., дата видачi свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй в бездокументарнiй формi Пiвденним ТУ НКЦПФР - 15.05.2013р На бiржовий ринок акцiї емiтента для продажу не виставлялися та до лiстингу не включалися. У звiтному перiодi товариство емiсiю акцiй додаткового випуску не здiйснювало.
 • Опис бізнесу
  • Опис бізнесу(текстова частина)

   Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) Публiчне акцiонерне товариство "Бургунське" є правонаступником вiдкритого акцiонерного товариства "Бургунське", заснованого вiдповiдно до рiшення регiонального вiддiлення Фонду держдавного майна України по Херсонськiй областi вiд 19 червня 2001 р. № 246 шляхом перетворення комунального пiдприємства радгосп "Бургунський" у ВАТ "Бургунське. ВАТ є правонаступником радгоспу "Бургунський". В 2013 роцi загальними зборами акцiонерiв було прийнято рiшення тип та найменування товариства привести у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства", а саме: товариство стало публiчним акцiонерним товариством "Бургунське" (скорочено: ПАТ "Бургунське").
   Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом Товариство дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв не має. Протягом звiтного року змiн в органiзацiйнiй структурi товариства не вiдбувалося.
   Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Пропозицiї вiд третiх осiб щодо реорганiзацiї протягом звiтного перiоду не надходили.
   Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) В ПАТ "Бургунське" на виконання вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16 липня 1999 року № 996-ХII, затверджених Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, iнструкцiй та iнших нормативних актiв, якi регулюють порядок ведення бухгалтерського облiку застосованi наступнi методи, принципи та процедури в бухгалтерському облiку: 1. Встановити тривалiсть операцiйного циклу в облiку 1 рiк - з 1сiчня по 31 грудня звiтного року. 2. Використовувати при нарахуваннi амортизацiї основних засобiв прямолiнiйний метод. Для нарахування амортизацiї використовувати такi термiни корисного використання основних засобiв: будинки та споруди - 20 рокiв, сiльськогосподарська технiка iмпортного виробництва - 7 рокiв, iншi основнi засоби - 5 рокiв. Одиницею облiку вважати окремий об'єкт. Застосовувати лiквiдацiйну вартiсть основних засобiв для цiлей амортизацiї рiвною нулю. 3. Вважати матерiальнi активи iз строком корисного використання понад 1 рiк i вартiстю менше 6000 грн. (без ПДВ) малоцiнними необоротними матерiальними активами, за винятком монiторiв до комп'ютерiв, якi облiковуються в складi основних засобiв. Амортизацiю по таким активам нараховувати в розмiрi 100% їхньої вартостi в першому мiсяцi використання таких об'єктiв. 4. Малоцiнними та швидкозношуваними предметами вважати матерiальнi активи iз строком корисного використання понад менше одного року незалежно вiд їх вартостi. До складу малоцiнних та швидкозношуваних предметiв вiдноситься спецодяг, постiльна бiлизна та кухонний посуд незалежно вiд строку їх корисного використання. Вартiсть таких активiв виключати iз складу активiв в першому мiсяцi використання таких об'єктiв. 2. Використовувати при нарахуваннi амортизацiї нематерiальних активiв прямолiнiйний метод. Встановити для нематерiальних активiв термiн корисного використання - 5 рокiв. Одиницею облiку вважати окремий об'єкт. Лiквiдацiйну вартiсть нематерiальних активiв для цiлей амортизацiї признавати рiвною нулю. 3. Аналiтичний облiк товарно-матерiальних цiнностей вести у бухгалтерiї пiдприємства - у кiлькiсно-сумовому виразi, на складах та у пiдроздiлах пiдприємства - у кiлькiсному виразi. Оцiнку вибуття запасiв (матерiалiв, палива, запчастин, МШП, товарiв, готової продукцiї) при вiдпуску у виробництво чи при iншому вибуттi визначати за методом собiвартостi перших за часом надходження запасiв (FIFO). 4. Транспортно-заготiвельнi витрати вiдносити прямо на збiльшення вартостi придбаних запасiв, а в разi неможливостi прямого вiднесення на збiльшення вартостi придбаних запасiв, вiдносити до загальновиробничих витрат по складському господарству. 5. Бiологiчнi активи вiдображати на дати щоквартального та рiчного балансу за справедливою вартiстю, зменшеною на очiкуванi витрати на мiсцi продажу. Поточнi бiологiчнi активи рослинництва вiдображати за справедливою вартiстю, зменшеною на очiкуванi витрати до моменту їх продажу тiльки на кiнець другого та третього кварталу звiтного року, на iншi дати балансу, так як справедливу вартiсть достовiрно визначити неможливо, вiдображати їх за первiсною вартiстю, як незавершене виробництво. Для проведення переоцiнки бiологiчних активiв на дати балансу створити постiйно дiючу комiсiю у складi: голова комiсiї - директор, члени комiсiї - (визначаються пiдприємством). 6. Вироблена сiльськогосподарська продукцiя при її первiсному визнаннi оцiнюється за справедливою вартiстю, зменшеною на очiкуванi витрати на мiсцi продажу. Первiсне визнання сiльськогосподарської продукцiї вiдображається у тому звiтному перiодi, у якому вона вiдокремлена вiд бiологiчного активу. Цiни первiсного визнання для сiльськогосподарської продукцiї визначаються, перед початку збору урожаю, постiйно дiючою комiсiю у складi: голова комiсiї - директор, члени комiсiї - (визначаються пiдприємством). 7. Оцiнку ступеню закiнченостi операцiї по наданню послуг (виконання робiт) здiйснювати шляхом вивчення виконаної роботи. Доходи в облiку вiдображати в перiодi за датою пiдписання акту про наданi послуги (виконанi роботи). 8. Щоквартально на дату складання балансу проводити нарахування резерву сумнiвних боргiв. Нарахування резерву сумнiвних боргiв проводити в наступних розмiрах в залежностi вiд строку прострочення заборгованостi: 1-30 днiв - 0%, 31-180 днiв - 15%, 181-365 днiв - 50%, бiльше 365 днiв -100% суми простроченої дебiторської заборгованостi по всiм заборгованостях, що перевищують 1000 грн. Списання безнадiйної заборгованостi здiйснюється за розпорядженням керiвника пiдприємства. 9. На протязi звiтного року щомiсячно нараховувати забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам в розмiрi 6,75 вiдсоткiв вiд фонду оплати працi без врахування додаткових виплат (матерiальної допомоги, дотацiї на харчування, тощо), та здiйснювати оплату вiдпусток за рахунок створеного забезпечення. В кiнцi звiтного року проводити коригування залишку нарахованого i невикористаного на протязi року забезпечення на виплату вiдпусток, до суми визначеної в розрахунку забезпечення вiдпусток станом на 31 грудня звiтного року Для сезонних працiвникiв нарахування забезпечення проводити не доцiльно. 10. Облiк витрат вести в розрiзi окремих видiв дiяльностi, пiдроздiлiв та об'єктiв облiку. Перелiк видiв дiяльностi та пiдроздiлiв . Об'єктами облiку в рослинництвi є культури в розрiзi полiв, по автопарку та машинно-тракторному парку - основнi засоби (автомобiлi, трактори, причепи, iнша сiльськогосподарська технiка), при наданнi послуг - окремi види послуг в розрiзi договорiв. 11. Облiк прямих, загальновиробничих та адмiнiстративних витрат вести згiдно перелiку витрат . 12. Послiдовнiсть та перiодичнiсть закриття витрат, бази їх розподiлу та обмеження при розподiлi . 13. Калькулювання вартостi готової продукцiї та списання калькуляцiйних рiзниць проводиться в кiнцi звiтного року з врахуванням вимог Методичних рекомендацiй з планування, облiку i калькулювання собiвартостi продукцiї (робiт, послуг) сiльськогосподарських пiдприємств, затверджених Наказом Мiнiстерства аграрної полiтики України вiд 18 травня 2001 р. №132, та Методичних рекомендацiй по бухгалтерському облiку бiологiчних активiв затверджених Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 29 грудня 2006р. №1315. 16. Закриття рахунку "Фiнансовi результати" здiйснювати щоквартально. 17. Податковий облiк здiйснювати у вiдповiдностi до вимог податкового законодавства України. 18. Встановити межу суттєвостi при складання фiнансової звiтностi у розмiрi 1000 грн. II. Органiзацiя бухгалтерського облiку: 1. Доручити ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi бухгалтерськiй службi на чолi з головним бухгалтером. 2. Застосовувати автоматизовану систему облiку з використанням спецiалiзованої сiльськогосподарської конфiгурацiї програми "1С-Пiдприємство". 3. Доручити головному бухгалтеру пiдписувати облiковi регiстри, первиннi документи, форми звiтностi та визначити права працiвникiв на пiдписання бухгалтерських документiв. 4. Затвердити систематизований перелiк первинних документiв та вимоги до їх документообiгу. Працiвникам усiх служб (цехiв, дiльниць, вiддiлiв постачання i збуту, допомiжного виробництва), що оформляють первиннi документи, виконувати вимоги i термiни, передбаченi даним перелiком. Якщо з вини працiвника (який порушив вимоги, щодо оформлення документа або не оформив документ у термiн) до пiдприємства застосованi штрафнi санкцiї, вiн зобов'язаний вiдшкодувати втрати вiдповiдно до законодавства. 5. Головному бухгалтеру використовувати робочий план рахункiв, розроблений на основi плану рахункiв, затверджений наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.99 року за №291. З метою узагальнення iнформацiї про витрати пiдприємства застосовувати як рахунки класу 9 "Витрати дiяльностi", так i рахунки класу 8 "Витрати за елементами". 6. Головному бухгалтеру затвердити перелiк фiнансової, податкової, статистичної та iнших видiв звiтностi, яка надається пiдприємством та перелiк вiдповiдальних осiб за її пiдготовку та своєчаснiсть надання. 7. Встановити термiни проведення iнвентаризацiї: - для готової продукцiї, сировини, матерiалiв, товарiв, основних засобiв, нематерiальних активiв, розрахункiв та заборгованостей - на 1 грудня звiтного року на пiдставi наказу по пiдприємству; - для грошових коштiв - один раз на квартал (раптово) ; - у разi змiни матерiально вiдповiдальних осiб або виявлення факту крадiжки - на момент змiни або виявлення крадiжки. 8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на головного бухгалтера.
   Текст аудиторського висновку
   Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання Основними видами продукцiї, що виробляє товариство є вирощування сiльськогосподарських культур, в основному плодiв та овочiв. Товариство є постачальником плодово-овочевої сировини. Ринок збуту - пiдприємства України, якi займаються переробкою сiльськогосподарської сировини. Основними ризиками в господарськiй дiяльностi емiтента є клiматичнi умови (морози сiчня, лютого мiсяцiв, веснянi заморозки), що можуть призвести до зменшення врожайностi плодових та овочевих культур. Конкурентами товариства є пiдприємства всiх форм власностi, якi розташованi на територiї Херсонської областi та займаються вирощуванням плодiв та овочiв.
   Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування За останнi п'ять рокiв товариством були здiйсненi такi основнi вiдчуженння/придбання активiв: Придбано: машин та обладнання - 352,1 тис. грн. - зварювальний апарат - 5,5 тис. грн. - дизельний генератор - 171,8 тис. грн. - компресор - 28,6 тис. грн. - пилка ланцюгова пневматична - 6,4 тис. грн. - пневматичнi секатори (5 шт.) - 11,5 тис. грн. - коса приствольна (1 шт) - 24 тис. грн. - почвофреза IGQN-180 (1 шт) - 28,5 тис. грн. - роздрiбнювач садовий 2,7 м -75,8 тис. грн.. iнших - 3429,1 тис. грн. в т.ч. : Грунтофреза, нова 1JH-230, 146х280х115см. 35 ,3 тис. грн. Дисковий плуг навiсний 1LY (SX)-425 - 2шт. 37,4 тис. грн. Косарки, новi 9GB - 2.1-2шт. 11,6 тис. грн. акумулятори 3 шт. 2,9 тис. грн. дроти зварювальнi 0,7 тис. грн. паяльник - 1,1 тис. грн. штори холодильнi- 2,4 тис. грн. прес ручний гiдравлiчний - 0,9 тис. грн. редуктори (кисневий,пропан) 1,1 тис. грн. спецодяг(костюм лiтнiй,черевики,чоботи та iн.) 5,7 тис. грн. шланг до секатора (6 шт.) 5,5 тис. грн. лiчильник 1,3 тис. грн. Крапельне зрошення 208,2 тис. грн. Довгостроковi бiологiчнi активи 3115,0 тис. грн. Вiдчуджено : - 4508,6 тис. грн. Будiвель та споруджень на суму - 1527,6 тис.грн. (зменшення даного показника виникло в зв'язку з виправленням помилки по вiдчудженням здiйсненим до 2013р.). Транспортних засобiв на суму - 119,5 тис.грн. Довгостроковi бiологiчнi активи на суму - 2692,1 тис.грн. Примiщення адмiнбудiвлi та iдальнi на суму - 159,7 тис. грн. (передано на баланс Бургунської сiльської ради) Дроти зварювальнi 0,7 тис. грн. Штори холодильнi- 2,4 тис. грн. Прес ручний гiдравлiчний - 0,9 тис. грн. Спецодяг(костюм лiтнiй,черевики,чоботи та iн.) 5,7 тис. грн.
   Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
   Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Одним з основних економiчно-фiнансових факторiв, якi впливають на дiяльнiсть товариства, є недостатнiсть обiгових коштiв, що не дає можливостi придбати нову технiку та матерiально-технiчнi ресурси необхiднi для вирощування овочiв, плодiв i iнших сiльсько-господарських культур. В значнiй мiрi на дiяльнiсть товариства також впливають погодно-клiматичнi умови.
   Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства У звiтному перiодi до товариства штрафнi санкцiї не застосовувались.
   Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Фiнансування дiяльностi товариства здiйснюється за рахунок власних коштiв та фiнансової допомоги на зворотнiй основi.
   Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів На кiнець звiтного перiоду укладених, але ще не виконаних договорiв товариство не має.
   Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) Збiльшення обсягу виробництва продукцiї та впровадження сучасних технологiй з метою зменшення витрат та збiльшення врожайностi сiльськогосподарських культур.
   Опис політики емітента щодо досліджень та розробок Дослiдження та розробки в звiтному перiодi товариство не здiйснювало.
   Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається № п/п Дата вiдкриття провадження у справi Змiст та розмiр позовних вимог Найменування суду в якому розглядається справа Сторони Поточний стан розгляду 21.03.2016 Про: стягнення заборгованостi у розмiрi 69 627,20 грн. та судового збору ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ДНIПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТI За позовом: Публiчного акцiонерного товариства "Бургунське", с. Бургунка Бериславського району Херсонської областi До вiдповiдача: Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Асоцiацiя дитячого харчування", м. Днiпропетровськ Стягнути з Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Асоцiацiя дитячого харчування" (49089, м. Днiпропетровськ, пров. Архiтектурний, буд. 5, iдентифiкацiйний код 30394678) на користь Публiчного акцiонерного товариства "Бургунське" (74334, Херсонська область, Бориславський район, с. Бургунка, вул. Жовтнева, 13, iдентифiкацiйний код 31494316) заборгованiсть у розмiрi 56 892,20 грн. Вся заявлена сума була оплачена Вiдповiдачем (в т.ч. частина - 10000 в процесi судового розгляду, ___ зменшенi вимоги Позивача)
   Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі д/н
  • Інформація про основні засоби та чисті активи

   Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
   на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
   1. Виробничого призначення:  2352  2460   0  0  2352   2460
     — будівлі та споруди  506  182.1  0  0  506   182.1
     — машини та обладнання  248  634.7  0  0  248  634.7
     — транспортні засоби  0  0  0  0  0  0
     — інші  1598  1643.2  0  0  1598  1643.2
   2. Невиробничого призначення:  0  0  0  0  0  0
     — будівлі та споруди  0  0  0  0  0  0
     — машини та обладнання  0  0  0  0  0  0
     — транспортні засоби  0  0  0  0  0  0
     — інші  0  0  0  0  0  0
   Усього  2352  2460  0  0  2352  2460
   Опис: На кiнець звiтного перiоду первiсна вартiсть основних засобiв становить 5660,0 тис.грн., знос - 3200,0 тис.грн. Обмежень на використання майна товариства немає.   Інформація щодо вартості чистих активів емітента


   за звітний період за період попередній звітному
   -11617 -9179
   4304 4304
   4304 4304
   Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй НКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд 07.02.2013 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
   Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(-11617.000 тис.грн. ) менше скоригованого статутного капiталу(4304.000 тис.грн. ).Згiдно статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу. та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку. Це свiдчить про те, що згiдно статi 155 п.3 Цивiльного кодексу України АТ пiдлягає лiквiдацiї.
  • Інформація про зобов'язання

   Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис.грн.) Відсоток за користування коштами (% річних) Дата погашення
   Кредити банку
     у тому числі:
   X X X
   Зобов'язання за цінними паперами
     у тому числі:
   X X X
   за облігаціями (за кожним випуском): X X X
   за векселями (всього) X X X
   за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X X X
   Податкові зобов'язання X X X
   Фінансова допомога на зворотній основі X 784  X X
   Інші зобов'язання X 18214  X X
   Усього зобов'язань X 18998  X X
   Опис: До iнших зобов'язань товариства вiдносяться: - кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги в сумi 3502 тис. грн.; - кредиторська заборгованiсть за платежами до бюджету в сумi 0 тис. грн.; - кредиторська заборгованiсть з оплати працi в сумi 6 тис. грн.; поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами 24,0 тис. грн.; - iншi поточнi зобов'язання (в т.ч. фiнансова допомога на зворотнiй основi) в сумi 14682,0 тис. грн. 
  • Інформація про істотні факти

   Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин Вид інформації
 • Інформація про стан корпоративного управління
  • Корпоративне управління. Загальні збори акціонерів

   Яку кількість загальних зборів було проведено у минулих трьох роках
   Років тому Рік Кількість зборів усього У тому числі позачергових
   1 2016 1 0
   2 2015 1 0
   3 2014 1 0
   Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів останнього разу?
   Так Ні
   Незалежний реєстратор X
   Правління X
   Мандатна комісія, призначена правлінням
   Інше (запишіть) д/н 
   Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі у останніх загальних зборах?
      Так Ні
   Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР) X
   Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10% X
   У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
      Так Ні
   Підняттям карток X
   Бюлетенями (таємне голосування) X
   Підняттям рук X
   Інше (запишіть) д/н 
   Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
      Так Ні
   Реорганізація X
   Додатковий випуск акцій X
   Унесення змін до статуту X
   Обрання або відкликання членів спостережної ради
   Обрання або відкликання членів правління X
   Делегування додаткових повноважень спостережній раді X
   Інше (запишіть) Протягом останнiх троьх рокiв позачерговi збори не скликалися.  
  • Cпостережна рада i ревізійна комісія

   Який склад спостережної ради?
   Кількість членів спостережної ради 2
   Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві
   Кількість представників держави
   Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10% акцій 2
   Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10% акцій 0
   Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 2
   Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання спостережної ради протягом останніх трьох років ? 2
   Які саме комітети створено у складі спостережної ради?
      Так Ні
   Стратегічного планування   Х  
   Аудиторський   Х  
   З питань призначень і винагород   Х  
   Інвестиційний   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  
   Чи створено у товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? Ні  
   Яким чином визначається розмір винагороди членів спостережної ради?
      Так Ні
   Винагорода є фіксованою сумою   Х  
   Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій   Х  
   Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   Х  
   Члени спостережної ради не отримують винагороди Х    
   Іншi (запишіть) д/н  
   Які з вимог до членів спостережної ради викладені у внутрішніх документах товариства?
      Так Ні
   Галузеві знання і досвід роботи у галузі   Х  
   Знання у сфері фінансів і менеджменту   Х  
   Особисті якості (чесність, відповідальність) Х    
   Відсутність конфлікту інтересів Х    
   Граничний вік   Х  
   Відсутні будь-які вимоги   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  
   Коли останній раз було обрано нового члена спостережної ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
      Так Ні
   Новий член спостережної ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства Х    
   Було проведено засідання спостережної ради, на якому нового члена спостережної ради ознайомили з його правами та обов'язками   Х  
   Для нового члена спостережної ради було організовано спеціальне навчання (із корпоративного управління/фінансового менеджменту)   Х  
   Усіх членів спостережної ради було переобрано на повторний строк / не було обрано нового члена   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  
   Чи створено у вашому товаристві ревізійну комісію? Так  
   Кількість членів ревізійної комісії (осіб) 2
   Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років ? 2
  • Повноваження органів та осіб

   Які посадові особи товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань спостережної ради та засідань правління?
       Загальні збори акціонерів Засідання спостережної ради Засідання правління
    1 Члени правління/директор      
    2 Загальний відділ      
    3 Члени спостережної ради / голова спостережної ради      
    4 Юридичний відділ/юрист      
    5 Секретар правління      
    6 Секретар загальних зборів      
    7 Секретар спостережної ради      
    8 Спеціальна особа, підзвітна спостережній раді (корпоративний секретар)      
    9 Відділ/управління, яке відповідає за роботу з акціонерами      
    10 Інша посадова особа:       

   Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів належить вирішення кожного з цих питань
     Загальні збори акціонерів Cпостережна рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
   Визначення основних напрямків діяльності(стратегії) Так  Ні  Ні  Ні 
   Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні  Так  Ні  Ні 
   Затвердження річного фінансового звіту/балансу/бюджету Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання голови правління Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання членів правління        
   Обрання та відкликання голови спостережної ради Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання членів спостережної ради        
   Обрання голови та членів ревізійної комісії Так  Ні  Ні  Ні 
   Визначення розміру винагороди для голови та членів правління Ні  Так  Ні  Ні 
   Визначення розміру винагороди для голови та членів спостережної ради Так  Ні  Ні  Ні 
   Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління Так  Ні  Ні  Ні 
   Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так  Ні  Ні  Ні 
   Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання зовнішнього аудитора Ні  Так  Ні  Ні 
   Затвердження договорів, у яких посадові особи органів управління мають особисту зацікавленність (конфлікт інтересів) Так  Ні  Ні  Ні 

   Чи містить статут товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення угод великого розміру від імені товариства? Так  
   Чи містить статут або внутрішні документи товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти у інтересах товариства? Так  
  • Внутрішні документи, звітність та перевірки

   Які документи існують у вашому товаристві?
      Так Ні
   Положення про загальні збори акціонерів   Х  
   Положення про спостережну раду   Х  
   Положення про виконавчий орган (правління)   Х  
   Положення про посадових осіб товариства   Х 
   Положення про ревізійну комісію   Х 
   Положення про акції товариства   Х 
   Положення про порядок розподілу прибутку   Х 
   Іншi (запишіть) В товариствi iснує статут. 

   Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів належить вирішення кожного з цих питань
       Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у прессі Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в АТ Копії долкументів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтеренет-сторінці АТ
   1 Фінансова звітність, результати діяльності Ні  Так  Ні  Ні  Так 
   2 Інформація про акціонерів, які володіють 10-ма та більше відсотками статутного капіталу Ні  Так  Ні  Ні  Так 
   3 Інформація про склад органів управління товариства Так  Так  Ні  Ні  Так 
   4 Статут та внутрішні документи Ні  Ні  Так  Ні  Ні 
   5 Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні  Ні  Так  Ні  Ні 
   6 Розмір винагороди посадових осіб АТ Ні  Ні  Ні  Ні  Ні 

   Чи готує товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? Так
   Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
        Так Ні
   1 Не проводились взагалі   Х  
   2 Менше ніж раз на рік   Х  
   3 Раз на рік Х    
   4 Частіше ніж раз на рік   Х  

   Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора?
      Так Ні
   Загальні збори акціонерів   Х  
   Спостережна рада Х    
   Правління/директор   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  

   Чи змінювало товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? Ні  
   З якої причини було змінено аудитора?
      Так Ні
   Не задовольняв професійний рівень   Х  
   Не задовольняли умови угоди з аудитором Х    
   Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  

   Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в минулому році?
      Так Ні
   Ревізійна комісія Х    
   Спостережна рада   Х  
   Відділ внутрішнього аудиту підприємства   Х 
   Стороння компанія/сторонній консультант   Х  
   Перевірки не проводились   Х 
   Іншi (запишіть) д/н  

   З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
      Так Ні
   З власної ініціативи Х    
   За дорученням загальних зборів   Х  
   За дорученням спостережної ради   Х  
   За зверненням правління   Х  
   На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10% голосів   Х 
   Іншi (запишіть) д/н  
   Чи отримувало ваше товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? Ні  
  • Залучення інвестицій та вдосконалення корпоративного управління

   Чи планує ваше товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
        Так Ні
   1 Випуск акцій   Х 
   2 Випуск депозитарних розписок   Х  
   3 Випуск облігацій   Х 
   4 Кредити банків   Х  
   5 Фінансування з державного і місцевих бюджетів   Х  
   6 Іншi (запишіть) д/н  

   Чи планує ваше товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?
   не визначились

   Чи планує ваше товариство включити власні акції до лістингу бірж чи торгово-інформаційних систем протягом наступних трьох років? Не визначились  

        Так Ні
   Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік праввласності на акції у депозитарній системі України протягомостанніх трьох років?   Х  
   З якої причини було змінено особу, яка веде облік праввласності на акції у депозитарній системі України (далі — особа)?
        Так Ні
   1 Не задовольняв професійний рівень особи    
   2 Не задовольняли умови договору з особою    
   3 Особу змінено на вимогу акціонерів    
   4 Особу змінено на вимогу суду    
   5 Іншi (запишіть)  

   Чи має товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? Ні  
   У разі наявності у товариства кодексу корпоративного управління вкажіть
   дату його прийняття Д/н 
   яким органом управління прийнятий Товариством не приймався кодекс корпоративного управлiння 

   Чи оприлюднено інформацію про прийняття товариством кодексу корпоративного управління? Ні  
   укажіть яким чином його оприлюднено
   Товариством не приймався кодекс корпоративного управлiння 
   Стан дотримання кодексу корпоративного управління
   Товариством не приймався кодекс корпоративного управлiння 
 • Річна фінансова звітність