Створення: 21.03.2018

Повідомлення про проведення загальних зборів – 27/04/2018

Приватне акціонерне товариство «Бургунське», місцезнаходження Херсонська обл., Бериславський р-н, с.Бургунка, вул. вул.Центральна, скликає загальні збори акціонерів 27.04.2018р. о 10.00 за адресою с.Бургунка, вул.Молодіжна, 13, зала засідань, з таким проектом порядку денного:

 1. Обрання лічильної комісії.
 2. Затвердження порядку проведення зборів та порядку голосування на зборах.
 3. Звіт про результати діяльності за 2017р.
 4. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревкомісії.
 5. Затвердження результатів діяльності, балансу і порядку покриття збитків за 2017р.
 6. Прийняття нової редакції статуту та визначення уповноваженої особи на підписання статуту.
 7. Попереднє схвалення значних правочинів.

Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного:

Питання 1:

лічильну комісію обрати в кількості 3 осіб: голова комісії – Давидюк Тетяна Миколаївна, члени комісії – Євдокимов Дмитро Сергійович, Негрей Ліна Миколаївна.

Питання 2:

пропозиції та запитання надавати з місць, по закінченні доповіді; виступаючим надати до 5 хв.; збори провести без перерви.

Питання 3: звіт про результати діяльності за 2017р. прийняти до відома, затвердження балансу, порядку покриття збитків за 2017р. провести після заслуховування звіту та висновків НР та РК.

Питання 4: звіт НР, звіт та висновок РК по балансу затвердити.

Питання 5: звіт про результати діяльності, баланс за 2017р. затвердити; збитки покривати за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Питання 6:

- прийняти та затвердити нову редакцію статуту в зв’язку із зміною законодавства;

- уповноважити  Хомінця Ігора Вікторовича від імені зборів підписати нову редакцію статуту та організувати його державну реєстрацію.

Питання 7:

- попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом року від прийняття цього рішення у ході поточної господарської діяльності, з їх граничною сукупною вартістю до 20 000 000,00 (двадцять мільйонів) гривен;

- повноваження з визначення конкретних строків, термінів, умов виконання договорів, розмірів, відсоткової ставки за кредитними договорами в рамках визначеної зборами граничної сукупної вартості надати наглядовій раді товариства.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень з питань проекту порядку денного: burgunske.vatua.com

Будь який акціонер Товариства має право:

- не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів – в письмовій формі внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів з одночасним наданням відповідних проектів рішень з цих питань із зазначенням змісту пропозиції до питання, або проектів рішень з питань проекту порядку денного;

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочий час за місцезнаходженням товариства, звернувшись у приймальні до відповідальної особи – директора Хомінця І.В., а також в день проведення зборів в місці їх проведення;

- отримати від Товариства або особи, яка веде облік права власності на акції Товариства, інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах на визначену дату;

- ознайомитися з формою бюлетеня для голосування.

В письмовій пропозиції з питань (проектів рішень) проекту порядку денного або щодо кандидатів до органів товариства мають бути зазначена інформація, визначена Законом «Про акціонерні товариства».

На дату повідомлення про проведення зборів:

- загальна кількість акцій у випуску товариства – 17 218 000 шт.;

- кількість голосуючих акцій – 12 913 600 шт.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 23.04.18.

Реєстрація учасників зборів 27.04.18 з 09.30 до 10.00 за адресою їх проведення.

Для участі в загальних зборах акціонер повинен при собі мати паспорт, представник акціонера – чинним порядком посвідчену довіреність на право участі та голосування на загальних зборах та свій паспорт.

Представник акціонера за довіреністю зобов’язаний своєчасно зареєструватися для участі в зборах та голосувати відповідно до повноважень (завдання), визначених в цій довіреності.

Основні показники фін-госп діяльності (тис.грн.) (2016/2017):

 • Усього активів 7381/3621.
 • Основні засоби 3020/2446.
 • Запаси 442/383.
 • Сумарна дбт заборгованість 764/475.
 • Грошові кошти 27/2.
 • Непокритий збиток -15921/-19082.
 • Власний капітал -11617/-14778.
 • Статутний капітал 4304/4304.
 • Довгострокові зобов’язання 784/784.
 • Поточні зобов’язання -18214/-17615.
 • Збиток -2438/-3161.
 • Кількість акцій 17218000/17218000.
 • Чисельність працівників 11/11.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі «Відомості НКЦПФР» № 55(2808) від 21.03.18.